Main Page Sitemap

Kort geding termijn bodemprocedure
kort geding termijn bodemprocedure

Er bestaat geen grond voor het laptop met korting oordeel dat het toestaan van hergebruik van het NWB in strijd is met de Wob dan wel dat andere regelgeving en algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich daartegen verzetten.
Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Uniserver Internet dient te voldoen, juist en volledig zijn.
Uniserver Internet spant zich er redelijkerwijs voor in om uiterste termijnen en doorlooptijden zoveel mogelijk in acht te nemen.
Onder deze omstandigheden acht de voorzieningenrechter geen spoedeisend belang aanwezig dat het treffen van een voorlopige voorziening zou kunnen rechtvaardigen, zodat de verzoeken in beginsel dienen te worden afgewezen.Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten.1 Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en domeinnaamrecht ter zake op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses.Verweerder is blijkens de bestreden besluiten thans van mening dat het toestaan van hergebruik van het NWB geen economische activiteit (ook wel marktactiviteit).Bij brief van (lees: ) heeft verzoekster haar zienswijze gegeven.Opdrachtgever: de partij waarmee Uniserver Internet een Overeenkomst sluit.De beantwoording van de vraag of het toestaan van hergebruik van het NWB al dan niet een economische activiteit is waarop de Aanwijzingen, de Besluiten en de toekomstige Wet Markt en Overheid van toepassing zijn, leent zich, gelet op de complexiteit hiervan, niet voor een.
uit hetgeen in de zienswijze wordt aangevoerd over de omvang van benadeling van verzoekster.
De verzoeken om een voorlopige voorziening zullen worden afgewezen.8.3 Het is Uniserver Internet toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of duur van het recht tot gebruik van deze objecten.Tot slot bestaat geen grond voor het oordeel dat het toestaan van hergebruik van het NWB in strijd is met de Wet Inspire dan wel met de door verzoekster genoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur.Voorts doet Rijkswaterstaat veel meer dan het enkel verzamelen van gegevens van wegbeheerders, hij koopt asos studenten korting bijvoorbeeld gegevens voor bewerking van het NWB.Bijzondere bepalingen domeinnaamregistratie De in dit hoofdstuk Bijzondere bepalingen domeinnaamregistratie opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene voorwaarden, van toepassing indien Uniserver Internet krachtens een Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever domeinnamen registreert.2.6 Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde anti-virusprogrammatuur in werking hebben.Verzoekster is daarentegen van mening dat het vrijgeven van het NWB voor hergebruik onmiskenbaar een economische activiteit is, aangezien verweerder daarmee een goed of dienst aan derden op de markt voor geografische informatie aanbiedt.
Voor zover al met verzoekster moet worden aangenomen dat het toestaan van hergebruik van het NWB als een economische activiteit moet worden aangemerkt waarop de toekomstige Wet Markt en Overheid van toepassing is, stelt de voorzieningenrechter vast dat artikel 25i, tweede lid, onder b, van.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap